«Ում գանձն է ա­վե­լի լա­վը »ճա­պո­նա­կան հե­քիաթ

10258016_634595189963166_6698868309713773460_n

 

Մի իշ­խան բազ­մա­թիվ զար­մա­նահ­րաշ գան­ձեր ու­ներ: Ի՛նչ ա­սես կար դրանց մեջ. թե՛ մո­րու­քա­վոր առ­յու­ծի եղջ­յուր, թե՛ ձկան պորտ, թե՛ թեն­գո­ւի հով­հար և ­նույ­նիսկ ո­րո­տի աստ­ված ­Կա­մի­նա­րի­սա­մա­յի ազդ­րա­կա­պը: Իշ­խա­նը շատ էր հպար­տա­նում իր գան­ձե­րով,բայց նրա հպար­տութ­յան ա­ռար­կան հատ­կա­պես ոս­կե ա­քա­ղաղն էր: Այն շատ նման էր կեն­դա­նի ա­քա­ղա­ղի և­ ա­մեն օր, հենց լույ­սը բաց­վում էր, ե­րեք ան­գամ կան­չում էր.

— ­Ծուղ­րու­ղո՜ւ…

Իշ­խա­նի հա­մար մե­ծա­գույն վա­յելք էր ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ իր գան­ձե­րը հա­նելն ու դրան­ցով հիա­նա­լը: Ի­րեն ա­ռանձ­նա­պես դուր ե­կող գան­ձե­րից նա եր­բեք չէր հոգ­նում: Իշ­խանն ու­ներ ութ գլխա­վոր ծա­ռա­ներ: Ն­րան­ցից յու­րա­քանչ­յու­րը, ինչ­պես և ­վա­յել է իշ­խա­նա­կան ծա­ռա­նե­րին, ու­ներ իր գան­ձը` հազ­վագ­յուտ մի իր, ո­րով հպար­տա­նում էր: Եվ ա­հա, մի օր իշ­խա­նը կան­չում է այդ ծա­ռա­նե­րին և ն­րանց ա­սում.

— ­Վա­ղը ե­րե­կո­յան հրա­շա­լիք­նե­րի ցու­ցադ­րութ­յուն եմ կազ­մա­կեր­պե­լու: ­Բո­լորդ դղյակ կգաքձեր գան­ձե­րով: ­Նա, ում գան­ձը լա­վա­գույ­նը հա­մար­վի, մեծ պարգ­ևի կար­ժա­նա­նա:

Ծա­ռա­ներն ու­րա­խա­նում են:

— ­Գան­ձե­րի ցու­ցադ­րութ­յո՜ւն… ­Հե­տաքր­քիր է…

— ­Պարգևն ի՛մն է լի­նե­լու…

— Ի՜նչ ես ա­սում, ի­հար­կե ո՛չ… Ե՛ս եմ ստա­նա­լու պարգ­ևը:

Այս­պես, ի­րար  մեջ խո­սե­լով, ծա­ռա­նե­րը գնում են ի­րենց տնե­րը:

Հա­ջորդ օ­րը ե­րե­կո­յան իշ­խա­նը գան­ձա­րա­նից հա­նում է ոս­կե ա­քա­ղաղն ու սպա­սում: ­Շու­տով հայտն­վում է ա­ռա­ջին ծա­ռան: ­Նա բե­րել էր իր գան­ձը՝ հրե­շի աչք: Երկ­րորդ ծա­ռան փոք­րիկ գանգ է բե­րում.

— ­Հոր­թի գանգ է,- ինքն ի­րե­նից գոհ՝ ա­սում է նա:

Եր­րորդ ծա­ռան վհու­կի լապ­տեր է բե­րում, չոր­րոր­դը` փոր­սու­ղի ստա­մոքս, հին­գե­րոր­դը` կի­սաճտ­քա­վոր կո­շիկ­ներ՝ ճնճղու­կի հա­մար, վե­ցե­րոր­դը` ա­ղավ­նու թևեր ու տո­տիկ­ներ, յո­թե­րոր­դը`ար­հես­տա­կան ա­կանջ՝ խուլ մար­դու հա­մար: Այս­պես մե­կը մյու­սի հետ­ևից հա­վաք­վում են յոթ ծա­ռա­ներն ու սպա­սում ու­թե­րոր­դին, բայց նա ու­շա­նում էր:

— Ո՞ւր է,ի՞նչ պա­տա­հեց նրան:

— Եր­ևի ցույց տա­լու ո­չինչ չու­նի:

— Այդ պատ­ճա­ռով էլ չե­կավ…

Այս­պես զրու­ցում էին յոթ ծա­ռա­նե­րը, երբ հայտն­վում է ու­թե­րոր­դը: ­Նա հար­գան­քով խո­նարհ­վում է իշ­խա­նի ա­ռաջ.

— Ու­շա­ցել եմ, ար­դա­րա­ցում չու­նեմ:

— ­Նե­րո­ղութ­յուն հե­տո կխնդրես,- ան­համ­բեր ընդ­հա­տում է իշ­խա­նը,- ա­րա՛գ, ցույց տուր, ո՞ւր է քո գան­ձը:

— Ա­յո՛, ա­յո՛,-կմկմում է ու­թե­րորդ ծա­ռան,- միայն թե ես այն­պի­սի գանձ չու­նեմ, ո­րը կա­րե­լի է ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ան­վա­նել: Ես չգի­տեի ի՛նչ բե­րել այս ե­րե­կո և­ ինձ հետ ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան գանձ եմ բե­րել:

— ­Հո- հո՜…­Սո­վո­րա­կան գանձ… դա ի՛նչ է: ­Շո՛ւտ, ցո՛ւյց տուր:

— Ես այն թո­ղել եմ դղյա­կի դար­պա­սի մոտ:

— ­Շո՛ւտ,գնա բե՛ր,- իշ­խանն այր­վում էր ան­համ­բե­րութ­յու­նից….

Շարունակությունը՝ ձեզանից:

 Աղբյուր՝ «Իմաստուն հեքիաթներ»-ի ֆեյսբուքյան էջ

Реклама

Об авторе Հռիփսիմե Առաքելյան

1989-1999թթ. Աշտարակի Վ.Պետրոսյանի վարժարան 1990-1995թթ.Աշտարակի Ա.Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոց 2000-2006թթ. Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ Ն/Դ մանկ.և հոգեբ.,անգլերենի խորացված ուսուցմամբ ֆակուլտետ 2007-2012թթ. «Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիր/դաստիարակ/ 2012թ-ից ՝ Դպրոց-պարտեզում / դասվար/ Վերապատրաստումներ- Նեյրոլիգվիստիկ ծրագրավորման դասընթաց Սոմատոթերապիայի դասընթաց «Նախապատրաստական ուսուցումը հանրակրթական դպրոցում»հանրապետական ծրագրի վարապատրաստում Նախասիրություններ`Երգում եմ «Սեբաստացիներ»ուսուցչական երգչախմբում/խմբավար`Հ.Թոփիկյան/ պար,լող
Запись опубликована в рубрике Ընթերցարան, Իմացումի հրճվանք. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

7 комментариев на ««Ում գանձն է ա­վե­լի լա­վը »ճա­պո­նա­կան հե­քիաթ»

 1. Ութերորդ ծառան ասում է իշխանին,որ դուրս գան դղյակից ծանոթանալու:
  Եվ ծառան ասում է ,որ գանձը չի կարող մտնել դղյակ:Նրանք դուրս են վազում
  ոչ մի բան չեն տեսնում:Իշխանը բարկացած նայում է ծառային:Ծառան ասում է.
  -Դու չես կարող տեսնել նրան, նա չի երևում:Նա մեր մեջ է, նա չէր կարող
  դղյակ մտնել:Այդ գանձը ազատությունն է:Ամենաթանկ գանձը ազատությունն
  է:

 2. Բայց ծառան ասաց , որ նա չի կարող բերել, որովհետև դա ամենաթանկ գանձն է:
  Իշխանը անհամբերությամբ սպասում էր երբ պիտի տեսնի գանձը:
  Դրա պատճառով իշխանը վազելով գնաց բակ:
  ԵՎ այնտեղ տեսավ միայն մի կնոջ և մի տղայի ու մի տղամարդու:
  Իշխանն ասաց ուր է քո գանձը.
  -Իմ գանձը իմ մայրիկն է ու իմ եղբայրն ու իմ հայրիկն է:

 3. Լուսինե Հակոբյան:

  Ութ երրորդը ամենա սովորական գանձն էր բերել: Նա իր հետ բերել էր բրնձի հատիկ
  և այդ օրվանից այդ երկրում սկսեցին բրինձ մշակել:

 4. Ասյա Միրզոյան:

  Եթե Իշխանը ինձ էլ հրավիրեր, ես ինձ հետ կբերեի ոչ թե սովորական գանձ , այ կբերէի
  ոսկե գանձ: Եվ այն կդառնար Իշխանի ոսկե գանձը:

 5. Հրաչ:

  ՈՒթերորդ ծառան բերում է իր գանձը իր գանձը լինում է լինոմ են 4 փոքրիկ երեխան էր
  իսկ եթե իշխանը ինձ հրավիր էր ես իմ հետ կբեր էի իսկական ոսկի:

 6. վահագն փանոսյան:

  ՈՒթերորդ ծառան բերում է իր գանձը:Իրա գանձը լինում է մի սովորական գիրք:Իսկ եթե ես գնայի ինձ հետ կտանեի իմ համակարգիչը:

 7. Մուսաելյան Վահե:

  ՈՒթերորդ ծառան ուշացել էր և բոլոր ծառաները իրեն էին սպասում, բայց նա չկար:ՈՒթերորդ ծառան եկավ և իշխանի առաջ խոնհարվեց ու ասեց.
  -Ներողություն, որ ուշացել եմ, բայց ինձ հետ բերել եմ երգող շվվի:Եթե այդ շվվին փչես, քո բոլոր ցանկությունները կկատարվեն:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s